KİŞİSEL VERİ YÖNETİM POLİTİKASI

İşbu şirket politikamız ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Kişisel bilgilerin veri koruma yasalarına uygun yönetilmesini,

Belirlenen amaçlar doğrultusunda sadece minimum düzeyde verileri saklamayı, Kişisel verileri sadece veri sorumluları tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlemeyi

Merit Solar Enerji LTD. ŞTİ. sorumluluğunda olan kişisel bilgiler sözleşmelerde belirtilen yasal ve kurumsal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi,

Kişisel bilgilerin güncelliğini sağlamayı Kişisel bilgilerin saklandığı. işlendiği fiziksel ve elektronik ortamların güvenliğini sağlamayı. Kişisel bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı Veri transferi yapılacağı zaman yasalara uygun hareket etmeyi, Kişisel bilgi yönetim sistemimiz içerisinde temel politikalarımız olarak benimseriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu metin Merit Solar Enerji LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“‘KVKK”)’nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede: kaydedilebilecek, saklanabilecek. güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel verileriniz, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. bu kanunlara ilişkin yapılan alt düzenlemeler ile diğer kanunların Şirketimiz faaliyetlerini ilgilendiren hükümleri kapsamında işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek: elektronik veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek: ilgili mevzuat ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak: talep edilen hizmetleri sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek üzere işlenmektedir.

İzninizin olması durumunda, mevzuat kapsamında olan ve Şirketimiz müşterisi olma amacınız dışında kalan ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, tanıtımında kullanmak. şahsınıza özel ürün, hizmet ve teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet çalışma modeli teklifleri geliştirmek, risk analizi. müşteri ilişkileri yönetimi. performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistik çalışmaları, pazar araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz şirketimizce işlenecek ve kullanılabilecektir.

İşyerinde güvenlik uygulamaları ve Şirketimiz meşru menfaatleri için genel müdürlük binamıza kamera ile görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), T.C, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi Başkanlığı ve SGK gibi kamu tüzel kişileri dahil Şirketimizin doğrudan / dolaylı yurt içi diğer üçüncü taraflardır. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, telefon hatları, faks, e-posta, web sitesi kanalları aracılığıyla sözlü. yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle, Şirketimiz yasal ve sözleşme yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği müşteri olarak haklarınız; Şirketimze başvurarak, kişisel verilerinizin:

a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

c)İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

d)Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f)Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

h)Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Merit Solar Enerji LTD. ŞTİ. bakımından öncelikle önem arz eden hususlardan biri, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda, şirketimiz tüm yasal düzenlemelere ve özel olarak KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.

Bu kapsamda şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alacak ve kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmayacaktır.

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayarak; bu doğrultuda gerekli tedbirleri alacaktır.

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle işleyecektir. Şirketimiz, kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde işlemeyi taahhüt eder. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan belirlenecektir.

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır.

5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVKK’nın 4. ve 7.maddelerine uygun olarak; işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir.

Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, süre belirlenmemişse kişisel verileri işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler şirketimiz tarafından silinecek veya imha edilecektir. Gelecekte kullanma ihtimali ile kişisel veriler saklanmayacaktır.

6. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin KVKK İlkelerine Uygun Şekilde Yürütülmesi

6.1. Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya bir kaçına uygun olarak işlenmelidir. Şirketimizin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya bir kaçını sağlamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır.

6.2. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya bir kaçına dayalı olarak yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır.

6.3. Özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, bu çerçevede, KVK Kanunu’ndaki düzenlemelere uyum için gerekli süreçleri oluşturacaktır.

7. Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler

Merit Solar Enerji LTD. ŞTİ., kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dahil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen kurallara uygun davranacaktır.

7.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı Veri sahibinin kişisel verilerini, kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktaracaktır. Bu doğrultuda şirketimiz bünyesinde KVKK 8. maddesinde öngörülen şartlara uygun hareket etmeye yönelik gerekli yapıları devreye alacaktır.

7.2. Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarılması Şirketimiz, temel prensip olarak yurt dışına kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri aktarmasa da, tarafından kişisel very ve özel nitelikli kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alır.

Şirketimiz tarafından kişisel veriler sadece KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

Şirketimiz tarafından bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli süreçler tasarlanacaktır.